Rząd przyjął wczoraj projekt założeń nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.
Obie ustawy zostaną dostosowane do przepisów dyrektywy 2011/16/UE o współpracy administracyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie opodatkowania. Nowe przepisy unijne przewidują szerszy zakres informacji podlegających wymianie. Wymaga to wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zmiany polegającej na objęciu wymianą wszelkich informacji, które wydają się istotne do celów stosowania i wykonywania przepisów podatkowych w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Minister finansów wyznaczy organ podatkowy odpowiedzialny za wymianę informacji oraz określi zasady współpracy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z organami podatkowymi podległymi ministrowi finansów. Możliwe też będzie wyznaczanie pracowników urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych i izb skarbowych do bezpośredniej wymiany informacji w zakresie kontroli wielostronnych. Ponadto zmodyfikowane zostaną przepisy dotyczące m.in. przebiegu i czasu trwania postępowania w sprawie udzielenia informacji władzy obcej oraz udzielania informacji z urzędu. Zmienią się także przepisy dotyczące zasad wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych.