Polska skarbówka będzie wymieniać się informacjami z administracjami podatkowymi innych krajów unijnych, które będą mogły generować skutki podatkowe.
Zasada ta nie będzie dotyczyła VAT, akcyzy i opłaty skarbowej. Takie zmiany przewidują założenia do projektu ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej autorstwa Ministerstwa Finansów.
Wymiana informacji będzie dotyczyła także organów jednostek samorządu terytorialnego. Minister finansów w drodze rozporządzenia będzie wskazywał organ samorządowy odpowiedzialny za podawanie danych.
Pewne zmiany zajdą także przy kontrolach wielostronnych. Obecnie w ramach tej procedury nie jest możliwe wyznaczenie pracowników urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów i izb skarbowych do wymiany informacji. Po zmianie Ordynacji podatkowej minister będzie mógł takie osoby wyznaczać.
Urzędnicy, którzy otrzymają wniosek o wymianę informacji, będą musieli go potwierdzić w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Dotychczas tego typu dokumenty nie wymagały potwierdzeń. Sprecyzowany zostanie też czas na udzielenie odpowiedzi. Postępowanie będzie musiało być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku od zagranicznej administracji. Termin ten będzie dotyczył wyłącznie postępowania, w wyniku którego będzie wydawane postanowienie o udzieleniu informacji. Gdy odpowiedni organ będzie już posiadał wszystkie dane, ich przekazanie nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku. O odmowie udzielenia informacji urzędnicy będą musieli powiadomić w ciągu miesiąca. Termin ten będzie dotyczył także udzielania informacji obcym władzom z urzędu.

Przedstawiciele zagranicznych administracji będą mogli przebywać w siedzibach polskich organów podatkowych po zawarciu przez ministra finansów odpowiedniego porozumienia

Opisane założenia są wdrożeniem przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG. Nowe przepisy muszą zacząć obowiązywać najpóźniej od 1 stycznia 2013 r.
Etap legislacyjny
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej przekazane do konsultacji zewnętrznych.