Spór w omawianej sprawie dotyczył sytuacji, gdy podatnik zaciągnął pożyczkę, ale nie odprowadził od niej podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem skarżącego od pożyczki powinien zapłacić daninę według stawki 2-proc. Organy podatkowe nie zgodziły się z tym. Po przeanalizowaniu sprawy sąd przyznał rację przedstawicielom fiskusa.

WSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) można zastosować sankcyjną stawkę 20-proc., jeśli spełnione zostaną dwie przesłanki.

Po pierwsze, jeśli podatnik powoła się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku m.in. postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na zawarcie umowy pożyczki. Po drugie, dana osoba wcześniej nie zapłaciła podatku. W omawianej sprawie podatnik spełnił obie te przesłanki, dlatego organy prawidłowo wymierzyły mu sankcyjną 20-proc. stawkę. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Kielcach z 10 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Ke 86/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia