Dopłata, którą dostanie od starosty osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Starosta może przyznać raz w roku rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia. Przyznawana fakultatywnie pomoc wynosi od 200 zł do nawet 700 zł na dziecko. Takie pieniężne świadczenie regulowane ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) spełnia definicję przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Jednak w związku z jego otrzymaniem podatek nie wystąpi.
Wraz z nową ustawą o systemie pieczy zastępczej wprowadzono zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Polegają one na zwolnieniu z podatku świadczeń związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej oraz świadczeń dla osób usamodzielnianych.