Starosta może przyznać raz w roku rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia. Przyznawana fakultatywnie pomoc wynosi od 200 zł do nawet 700 zł na dziecko. Takie pieniężne świadczenie regulowane ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) spełnia definicję przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Jednak w związku z jego otrzymaniem podatek nie wystąpi.

Wraz z nową ustawą o systemie pieczy zastępczej wprowadzono zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Polegają one na zwolnieniu z podatku świadczeń związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej oraz świadczeń dla osób usamodzielnianych.

Zwolnienie z podatku dochodowego dla świadczeń przyznawanych w związku z pełnieniem pieczy zastępczej nie jest nowością. Rodzice zastępczy nie musieli płacić podatku także w związku z otrzymaniem pomocy pieniężnej na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów regulujących zasady przyznawania im świadczeń.

Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, tłumaczy, że zakres zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o PIT obejmuje szereg świadczeń przyznanych na podstawie nowej ustawy o systemie pieczy zastępczej. W katalogu tym mieszczą się m.in. przyznawane przez starostów na rzecz rodzin zastępczych bądź osób prowadzących rodzinny dom dziecka kwoty dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

– Oznacza to, że podatnik otrzymujący określone kwoty nie wykazuje ich w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym i nie odprowadza z tego tytułu żadnego podatku – mówi Rafał Sidorowicz.

Wśród świadczeń zwolnionych z opodatkowania znalazły się także m.in. środki przyznane rodzinie zastępczej zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu mieszkania lub domu, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego.

Podatku nie muszą płacić także osoby opuszczające po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą czy rodzinny dom dziecka, którym przyznana została pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.