Osoby, które otrzymają wsparcie finansowe związane z pieczą zastępczą, nie zapłacą podatku.
Od nowego roku zmieni się zwolnienie podatkowe dla świadczeń związanych z pełnieniem funkcji zastępczego rodzica. Związane jest to z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887). Zwiększy się nie tylko katalog świadczeń zwolnionych z podatku, ale również krąg podmiotów, które będą mogły z preferencji skorzystać.
Rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka nie zapłacą podatku od świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. Na każde dziecko pomoc ta miesięcznie wyniesie 660 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej – lub 1000 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Zwolnione z PIT będą także dodatki (do 200 zł) wypłacane na dzieci niepełnosprawne.