Osoby, które otrzymają wsparcie finansowe związane z pieczą zastępczą, nie zapłacą podatku.
Od nowego roku zmieni się zwolnienie podatkowe dla świadczeń związanych z pełnieniem funkcji zastępczego rodzica. Związane jest to z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887). Zwiększy się nie tylko katalog świadczeń zwolnionych z podatku, ale również krąg podmiotów, które będą mogły z preferencji skorzystać.
Rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka nie zapłacą podatku od świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. Na każde dziecko pomoc ta miesięcznie wyniesie 660 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej – lub 1000 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Zwolnione z PIT będą także dodatki (do 200 zł) wypłacane na dzieci niepełnosprawne.
– Zwolnienie podatkowe obejmie także świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, kwoty wypłacane w wyniku zdarzeń losowych oraz dofinansowanie do wypoczynku dzieci – wylicza Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net.
Rodzinie zastępczej zawodowej starosta będzie mógł raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Również to świadczenie będzie zwolnione z PIT. Natomiast zarówno rodziny zastępcze, jak i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka będą mogły otrzymywać zwolnione z opodatkowania (w określonej części) środki finansowe na utrzymanie domu lub mieszkania.
Ważne
Świadczeń wolnych od podatku nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.
Oprócz świadczeń pieniężnych preferencja obejmie także wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych w postaci szkoleń np. dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ponadto rodziny wspierające rodziny przeżywające trudności nie będą ponosiły obciążeń fiskalnych w związku ze zwrotem kosztów związanych z udzielaniem takiej pomocy.
– Podatku nie będą także płacić usamodzielniający się wychowankowie od przyznanej pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie – podkreśla Grażyna Nelip.
Dziś na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zwalnia się z podatku pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz jednorazową pomoc finansową na zagospodarowanie usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i niepublicznych placówek opiekuńczo wychowawczych.