Wydatki uprawniające do ulgi mieszkaniowej to nie tylko koszty, które dotyczą samych funkcji mieszkalnych w bryle domu mieszkalnego, ale także inne niezbędne do funkcjonowania tego budynku, w tym na przykład opaska wokół budynku zabezpieczająca przed wilgocią. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną dyrektora izby skarbowej.
W rozpatrywanej sprawie decyzją z grudnia 2009 roku naczelnik urzędu skarbowego określił małżonkom zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym 10-proc. PIT w wysokości 2,6 tys. zł. Wynikało to z tego, że nie wydatkowali przychodu, w terminie dwóch lat od dnia sprzedaży zabudowanych działek na określone cele mieszkaniowe. Chodziło o zastosowanie ulgi podatkowej z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku.
Organ wskazał, że małżonkowie z tytułu sprzedaży działek za kwotę 1 mln zł nie wydali całej tej kwoty na cele mieszkalne. Uznał, że część wydatków małżonków poniesionych na zakup bramy, budowę opaski z kostki granitowej zabezpieczająca przed wilgocią (spełniającą funkcje izolacji), chodników, drogi wewnętrznej, dojazdów i przejazdu nie mieści się w pojęciu budowy budynku mieszkalnego, a w konsekwencji nie mogą być uznane, że zostały poniesione na cele mieszkaniowe.
Z tym nie zgodził się wojewódzki sąd administracyjny, do którego podatnicy złożyli skargę. W ocenie sądu wydatek, który uprawnia do ulgi mieszkaniowej, powinien być nierozerwalnie związany z zaspakajaniem funkcji mieszkalnej danego obiektu. Oczywiście takiego celu nie spełnia wydatek na bramę czy ogrodzenie, ale już koszt opaski wokół budynku jest konieczny. Poza tym na podatnika spoczywa ciężar dowodu konieczności poniesienia określonych wydatków. Tym samym sąd uchylił decyzję dyrektora izby skarbowej. To rozstrzygnięcie podtrzymał również NSA.
Sędzia Bogdan Lubiński podkreślił, że organy nie mogą tak interpretować przepisu o uldze mieszkaniowej, że dotyczy ona ściśle funkcji mieszkalnej budynku. Przecież w różnych miejscach geograficznych, gdzie panują specyficzne warunki atmosferyczne, konieczne do przystosowania budynku mogą być wydatki o różnym charakterze. Zastosowanie opaski wokół domu jest konieczne, tak aby właśnie budynek nadawał się do zamieszkania, i taki wydatek wpisuje się w szeroko rozumiane cele mieszkaniowe.
Wyroki są prawomocne.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2266/10.