Zgodnie z ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów planami deregulacji ulegnie modyfikacji uprawnienie do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Nie oznacza to jednak, że podmioty prowadzące działalność w tym zakresie zostaną wyłączone spod obowiązków wynikających z ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276). Przypomnijmy, że należy do nich zgłaszanie generalnemu inspektorowi informacji finansowej transakcji podejrzanych, czyli wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Mirosław Sekuła, wiceminister finansów odpowiedzialny m.in. za rachunkowość, wyjaśnia, że proponowane zmiany deregulacyjne mają na celu otwarcie dostępu do zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie zmieni się natomiast katalog instytucji obowiązanych wskazanych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będą więc nadal podlegały regulacjom wspomnianej ustawy.