Podatnik, który zawiesi działalność na wakacje, będzie dalej płacił podatek od nieruchomości i to według najwyższych stawek.

Właściciele gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą co miesiąc płacić raty podatku od nieruchomości, ustalane zgodnie ze stawkami ustalonymi przez radę gminy lub miasta. Z kolei organy te muszą brać pod uwagę górne granice stawek określone przez ministra finansów na dany rok. Najwyższe stawki są zawsze ustalane dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z zasady określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), zgodnie z którą obowiązek podatkowy jest związany z posiadaniem nieruchomości. Zgodnie natomiast z art. 1a ust. 1 pkt 3 tej ustawy, grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Jak tłumaczy dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku oraz członek zespołu eksperckiego do spraw lokalnego prawa podatkowego, przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują zwolnienia z opodatkowania nieruchomości w sytuacji, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą. Ekspert dodaje, że jeśli po zawieszeniu nieruchomości dalej są w posiadaniu przedsiębiorcy, to będzie on musiał zapłacić podatek od nieruchomości.

Przepisy nie przewidują też możliwości obniżenia stawek w okresie zawieszenia. Takie projekty pojawiały się (ostatnio przy okazji uchwalania ustawy deregulacyjnej), ale dotychczas nie udało się ich uchwalić przez Sejm.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości firmowych ustalane są na każdy rok. W 2012 r. wynoszą one:
● Od gruntów – 0,84 zł za 1 mkw. powierzchni
● Od budynków – 21,94 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej
● Od budowli – 2 proc. od wartości