Aby skorzystać z przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi dokonać odpowiedniego zgłoszenia do organu ewidencyjnego. Jest ono wiążące dla fiskusa.
Lato zwykle sprzyja uruchamianiu działalności sezonowej. Jednak niektórzy przedsiębiorcy, np. ze względu na rodzaj branży lub po prostu dłuższy urlop, swój biznes na miesiące wakacyjne zawieszają. Możliwość czasowego wstrzymania firmowej aktywności przewiduje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Skorzystanie z tej możliwości pozwala uniknąć bieżących rozliczeń z fiskusem za okres objęty zawieszeniem. Chodzi tu przede wszystkim o zwolnienie z zapłaty zaliczek na PIT czy wpłat ryczałtu ewidencjonowanego.
– Aby zawiesić firmę, niezbędne jest dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do organu ewidencyjnego – mówi Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG.
Dodaje, że dopełnienie tych formalności jest też automatycznie wiążące dla fiskusa.
Obecnie indywidualni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w centralnym rejestrze CEIDG. Zawiesić firmę może tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Formularzem wniosku o zawieszenie jest ten sam druk CEIDG-1, z którego przedsiębiorca korzystał przy rejestracji. Informacje o zawieszeniu wystarczy podać w odpowiedniej części formularza. Organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać informację o zawieszeniu działalności gospodarczej m.in. naczelnikowi urzędu skarbowego. W tym celu na druku CEIDG przedsiębiorca wskazuje właściwy dla siebie organ podatkowy.
Natomiast zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do KRS następuje na wniosek złożony sądowi rejestrowemu. W tym przypadku informacje o zawieszeniu należy złożyć odrębnie do urzędu skarbowego. Dotyczy to spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej.
– Zawieszenie działalności oznacza utratę prawa do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nieużywanych na skutek tego zawieszenia – przypomina Grzegorz Grochowina.
Dodaje, że podatnicy VAT, którzy zawiesili firmę, z reguły nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych miesięcznie lub kwartalnie.
– Nie mogą jednak z tego zwolnienia korzystać osoby dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dokonujące importu usług lub nabywające towary, w zakresie których są podatnikiem – podkreśla nasz rozmówca.
Trzeba pamiętać, że zawieszenie może obejmować okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia działalności rozpocznie się od dnia, który został wskazany we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. Jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana w formie spółki cywilnej, przerwa w działalności będzie skuteczna, pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.