Jeśli przekazanie samochodu do działalności żony będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla podatnika – męża – skutków podatkowych w podatku PIT.
Od 1994 roku podatnik prowadził działalność gospodarczą i posiadał samochód osobowy nabyty w 2010 roku w ramach leasingu (po zakończeniu umowy leasingu przedsiębiorca wykupił auto w cenie netto 463 zł 11 gr + VAT 101 zł 88 gr). Teraz zamierza przekazać ten pojazd do użytku żonie, która również prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 2009 roku, ale nie posiada żadnego pojazdu wykorzystywanego w firmie. Podatnik nie wie, czy w momencie przekazania tego samochodu na stałe żonie dla celów jej firmy powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości pojazdu wpisanego do ewidencji wyposażenia.
Według dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy taki obowiązek nie wystąpi. Przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane.
Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.
Reklama
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Skoro przekazanie samochodu do działalności żony będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla podatnika – męża – skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 maja 2012 r. (nr ITPB1/415-154/12/PSZ).