W styczniu 2012 r. przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej według skali w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność. Lokal ten uzyskał darowizną od rodziców. Posiada kserokopię aktu notarialnego, z której wynika, że rodzice kupili tę nieruchomość w 1998 r.

Ponadto zakupił nieruchomość użytkową, która będzie pełnić funkcję magazynu. Budynek został oddany do użytkowania w kwietniu 1991 r., na co podatnik posiada dowody. Dodatkowo została zawarta umowa leasingu kapitałowego samochodu osobowego, który był już wykorzystywany u finansującego przez 9 miesięcy. Wartość przedmiotu leasingu to 38 tys. zł. Czy do tych wszystkich środków trwałych można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji?

Samochód uznaje się za używany, jeżeli był wykorzystywany co najmniej przez 6 miesięcy, a lokal mieszkalny – jeżeli był wykorzystywany co najmniej przez 60 miesięcy przed ich nabyciem

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji dla środków trwałych określonych w pytaniu nie może być krótszy niż:

1. dla budynków (lokali) i budowli (z pewnymi wyjątkami) – 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 mkw., domków kempingowych i budynków zastępczych (okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata),

2. dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna wynosi 2,5 proc. – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika (okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat),

3. dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy.

Oznacza to – co potwierdza Ministerstwo Finansów, że można zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne w stosunku do wszystkich trzech środków trwałych. A zatem okres amortyzacji wynosić będzie dla lokalu mieszkalnego – minimum 10 lat; budynku użytkowego – minimum 20 lat (40 lat pomniejszone o 20 pełnych lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych); samochodu osobowego w leasingu kapitałowym – minimum 30 miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 22 – 22o ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361).