Wynagrodzenie należne autorowi za wykorzystanie utworu (tantiema) zawiera się w pojęciu należności licencyjnych, którymi są wszelkiego rodzaju należności, uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania każdego prawa autorskiego, które z kolei kwalifikowane są do przychodów autora z osobiście wykonywanej działalności literackiej zgodnie z przepisami ustawy o PIT.
Podatnik planuje w 2012 roku wypłacić tantiemy za książkę, w związku z zawartą umową z rezydentem Kanady, za pośrednictwem agencji cypryjskiej. Prawa autorskie należą do autora powieści (wynika to z zapisów w umowie). Umowa na udzielenie licencji zawarta jest na 4 lata. Opłatę za licencję oraz tantiemy autorskie na podstawie wystawionych faktur otrzymuje w całości agencja cypryjska. Podatnik nie wie, jak uwzględniać koszty uzyskania przychodów przy takich wypłatach.
Według dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wynagrodzenie należne autorowi za wykorzystanie utworu (tantiema) zawiera się w pojęciu należności licencyjnych, którymi są wszelkiego rodzaju należności, uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania każdego prawa autorskiego, które z kolei kwalifikowane są do przychodów autora z osobiście wykonywanej działalności literackiej zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Ponadto ani przepisy prawa podatkowego, ani umowa podatkowa zawarta między Polską a Cyprem (Dz.U. z 1987 r. nr 38, poz. 216) nie przewidują odmiennego uregulowania, w przypadku gdy odbiorcą należności na podstawie wystawionych faktur będzie agencja pośrednicząca. Dokonana zapłata za fakturę do agencji pośredniczącej będzie zatem równoznaczna z wypłatą należności licencyjnych na rzecz właściciela praw autorskich (rezydenta Kanady).
Oznacza to, że podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należności licencyjne w miesiącu, w którym dokona za nie faktycznej zapłaty. Nie stanowią bowiem kosztów uzyskania przychodów niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 kwietnia 2012 r. (nr IPTPB1/415-78/12-2/DS.).