Częstą pomyłką popełnianą przez podmioty gospodarcze jest nieprawidłowa weryfikacja stawek amortyzacji lub też niedokonywanie jej w ogóle. Po co kontrolować te wartości?
Jednostki powinny dokonywać przeglądu stosowanych stawek amortyzacyjnych, aby na bieżąco kontrolować, czy są one adekwatne do okresu ich ekonomicznej użyteczności.
Przepisy podatkowe zasadniczo nie dopuszczają podwyższenia stosowanych stawek amortyzacyjnych zawartych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o CIT (poza pewnymi wyjątkami), określając tym samym maksymalną wartość kosztów uzyskania przychodów z tytułu stopniowego zużywania się posiadanego majątku.