Z ulgi na złe długi w VAT można skorzystać, o ile dłużnik w momencie dostawy towarów lub świadczenia usług nie był w trakcie postępowania upadłościowego – orzekł WSA w Olsztynie.
Problem, który rozstrzygnął sąd, dotyczył możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez spółkę, w sytuacji gdy wobec dłużnika po dostawie towaru lub świadczeniu usługi toczyło się postępowanie upadłościowe.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, a więc gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Sąd orzekł, że zgodnie z przepisami o VAT z ulgi na złe długi można skorzystać, pod warunkiem że dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Wymóg ten odnosi się jednak wyłącznie do daty dostawy towaru lub świadczenia usługi. W momencie skorygowania VAT istotne jest więc nie to, czy toczyło się takie postępowanie, ale to, czy dłużnik i wierzyciel byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Ulgę na złe długi można więc zastosować również wobec podmiotów, w stosunku do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu, a wierzytelność powstała przed datą ogłoszenia upadłości.
Wyrok jest nieprawomocny.
Reklama
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Olsztynie z 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 761/11.