Częściową rekompensatą strat dla przedsiębiorców będzie ulga za złe długi. Dla wielu firm będzie ona dobrym instrumentem na podreperowanie finansów - mówi Tomasz Kotoliński, prawnik w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy.
W dobie kryzysu coraz częściej się zdarza, że kontrahenci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Na szczęście w ustawie o VAT istnieje instytucja ulgi na złe długi. Na czym ona polega?
Istotą ulgi na złe długi jest dokonanie korekty podatku należnego przez wierzyciela, a następnie otrzymanie jego zwrotu. Mankamentem jest obligatoryjne spełnienie kilku warunków.
Jakie to warunki?
Po pierwsze, nieściągalność wierzytelności musi zostać uprawdopodobniona przez wierzyciela. Uprawdopodobniona to taka wierzytelność, która nie została uregulowana w ciągu 180 dni od terminu jej płatności określonego na umowie lub fakturze.
Po drugie, wierzyciel musi potwierdzić, że dłużnik w momencie zakupu towarów, jak i na dzień dokonania korekty był i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Trzeba w tym celu złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego o potwierdzenie, że dłużnik był i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Opłata skarbowa od takiego wniosku wynosi 21 zł.
Po trzecie, wierzyciel musi udowodnić, że dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego bądź w trakcie likwidacji. Wystarczy tu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Po czwarte, wierzyciel musi udowodnić, że wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny. Wystarczającym potwierdzeniem będą deklaracje VAT.
Po piąte, wierzyciel na dzień dokonania korekty musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
Po szóste, wierzyciel nie mógł dokonać zbycia wierzytelności do momentu dokonania korekty podatku należnego. Wystarczające będzie oświadczenie wierzyciela.
Po siódme, od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
Czy dłużnik powinien wiedzieć, że podatnik (wierzyciel) chce skorzystać z ulgi na złe długi?
Tak. To ósmy warunek do spełnienia. Wierzyciel musi zawiadomić dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego. Do zawiadomienia stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, które nakazują przyjąć fikcję doręczenia dłużnikowi zawiadomienia po upływie 14 dni od dnia niepodjęcia awizowanego pisma.
Jak się koryguje podatek?
Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 14-dniowy termin na uregulowanie zaległych należności. Nie może to być wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru zawiadomienia przez dłużnika.
Czy urząd skarbowy też musi wiedzieć o korekcie?
Owszem. Wierzyciel zobowiązany jest wraz z deklaracją podatkową zawiadomić o korekcie właściwy urząd skarbowy, wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego. Poza tym w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego jest zobowiązany zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopię zawiadomienia przesyła się do właściwego urzędu skarbowego.