W 2011 roku przychody firm audytorskich z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej wyniosły ponad 728,5 mln zł.
To wzrost o prawie 7 proc. w stosunku do 2010 roku (682 mln zł). Dane te wynikają z opublikowanego właśnie sprawozdania Komisji Nadzoru Audytowego za ubiegły rok. Warto jednak zwrócić uwagę, że równocześnie o ok. 34 proc. wzrosła liczba badań sprawozdań finansowych. W 2011 roku było ich aż 26 853 (w 2010 roku – 20 079).
To potwierdza zjawisko spadku cen usług świadczonych przez podmioty uprawnione do badania.
Mirosława Cienkowska, prezes zarządu PKF Centrum Rachunkowości, twierdzi, że na spadek cen usług audytorskich niewątpliwie wpłynął kryzys finansowy i duży nacisk firm na obniżanie kosztów, w tym kosztów badania. Aby utrzymać klientów, wszystkie firmy audytorskie, nawet te największe, musiały zdecydować się na obniżkę cen. Nowym zjawiskiem – co wcześniej się nie zdarzało – jest oferowanie przez największe podmioty uprawnione do przeprowadzania czynności rewizji finansowej niższych cen niż te wyznaczane przez średnie podmioty audytorskie.
Z drugiej strony mimo spadku liczby nadal działa dużo małych usługodawców, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
– Tacy rewidenci niewątpliwie mogą świadczyć usługi taniej – twierdzi Mirosława Cienkowska.

1784 to liczba podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań na koniec 2011 r.

Przyznaje również, że na rynku działa wiele podmiotów, które oferują swoje usługi kosztem jakości. To natomiast nie jest zgodne z kodeksem etyki obowiązującym rewidentów. Podobnie jest z aukcjami internetowymi, których głównym kryterium wyboru oferty jest cena.
Jednak według eksperta z PKF Centrum Rachunkowości tendencja spadku cen usług nie może być stała. Zawód rewidenta to zawód zaufania publicznego, w przypadku którego jakość ma duże znaczenie. Pomimo wdrażania efektywnych metod badania w dłuższej perspektywie firmy audytorskie nie mogą sobie pozwolić na drastyczny spadek cen. Każdy rewident musi wykonać odpowiednie procedury, żeby zagwarantować odbiorcy, że dane zawarte w sprawozdaniach przedstawiają rzetelny obraz danej firmy.