Takie korzystne dla publicznego operatora stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora izby skarbowej w Warszawie z 9 maja 2011 r. (nr. IPPP1-443-237/11-2/PR). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2662/12) potwierdziło, że wstępna analiza tego stanowiska wskazuje, że jest ono zgodne z obecnym brzmieniem przepisów ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Artykuł 43 ust. 1 pkt 17 tej ustawy mówi, że zwolnieniem z VAT objęte są usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, realizowana przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Stawka VAT dla usług pocztowych świadczonych przez operatorów prywatnych wynosi 23 proc.

Ministerstwo Finansów podkreśliło jednak, że od 1 stycznia 2013 r. przepis ten ma ulec zmianie. Na razie resort nie zdradza szczegółów tej propozycji, tłumaczy jednak, że jego nowe brzmienie ma bardziej precyzyjnie odzwierciedlać określone w prawodawstwie unijnym cel i zakres zwolnienia dla usług pocztowych. Ma uwzględniać w szczególności wnioski płynące z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-357/07 TNT Post UK. Trybunał uznał, że zwolnienie z podatku nie powinno mieć zastosowania do świadczenia usług ani dostaw towarów z nimi związanych, których warunki zostały wynegocjowane indywidualnie.

Usługa Przesyłka Aglomeracja polega na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłek nierejestrowanych opatrzonych adresem w obszarach miejskich (miastach powiatowych i miastach powyżej 20 tys. mieszkańców). Jest ona dostępna dla wszystkich kontrahentów, którzy spełniają określone wymagania. Klient nie ma możliwości indywidualnego negocjowania warunków realizacji. Usługa świadczona jest jednak na zasadach określonych w zawieranych z klientami umowach, tak jak wszystkie usługi niemające charakteru powszechnego, znajdujące się w ofercie usługowej operatora publicznego. Rodziło to wątpliwości o zasadność stosowania zwolnienia z VAT.

Problemy przy stosowaniu preferencji dla usług pocztowych ma ostatecznie rozwiązać zmiana przepisów.