Takie wytyczne z resortu finansów dostali dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na 2012 r.

– Wytyczne w sposób kompleksowy pokazują, że organy podatkowe zamierzają skupić się na tropieniu nadużyć w zakresie dochodów i strat – komentuje dr Joanna Zawiejska-Rataj, doradca podatkowy, menedżer w biurze Deloitte w Poznaniu.

Działania niepożądane

Według urzędników skarbowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą często podejmują działania zmierzające do zmniejszenia lub uniknięcia obciążenia podatkowego przez zaniżanie przychodów bądź zawyżanie kosztów uzyskania przychodu, co w efekcie skutkuje wykazywaniem niskich dochodów lub straty. Działania te – z punktu widzenia skarbówki – są szczególnie niepożądane. Zadaniem organów podatkowych jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, czyli dokonanie wymiaru zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości i wyegzekwowanie wynikającego z niego świadczenia pieniężnego.

– Kontrolowanie podmiotów wykazujących stratę nie jest niczym nowym. Obserwować można było tego typu działania wcześniej, w szczególności w odniesieniu do podmiotów, które straty już rozliczają – zauważa dr Joanna Zawiejska-Rataj.

Jednak podmioty takie były uwzględniane w planach kontroli. Teraz weryfikacja zeznań pod kątem strat będzie dokonywana poza wcześniejszymi założeniami.

Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w spółce Piekielnik i Partnerzy, uważa, że kierunek polegający na kontroli firm ze stratami nie jest dobry. W wielu przypadkach tego typu kontrole nie spowodują bieżących wpływów do budżetu – będzie tak np. w firmach, które ogłoszą upadłość (wówczas za ich zobowiązania odpowiadać może zarząd) lub w których domiar oszacowany przez kontrolujących nie przewyższy zadeklarowanej straty.

Potrzebne zawiadomienie

Trzeba pamiętać, że o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej organy muszą – poza pewnymi wyjątkami – zawiadomić na 7 do 30 dni przed jej wszczęciem. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.

– W związku z ograniczonym czasem na przygotowanie się przez podatnika do wizyty wyrażenie zgody na wcześniejsze rozpoczęcie kontroli nie jest rekomendowane – podpowiada Tomasz Piekielnik.

Dr Joanna Zawiejska-Rataj dodaje, że przez zawiadomienie o kontroli podatnik zyskuje niezbędny czas na przejrzenie i przygotowanie dokumentów. W przypadku znalezienia pomyłek aż do momentu wszczęcia kontroli możliwe jest jeszcze złożenie korekty deklaracji.