Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność sezonową i chce ją zakończyć w tym samym roku, musi poinformować o tym właściwe organy i rozliczyć podatki.
W pierwszej kolejności musi wyrejestrować działalność. Izabela Ukonu, starszy konsultant w Accreo Taxand, wyjaśnia, że chodzi o wyrejestrowanie z ewidencji działalności gospodarczej.
W tym celu należy w ciągu 7 dni od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej złożyć we właściwym urzędzie miasta (gminy) formularz CEIDG-1. Urząd musi następnie powiadomić o wyrejestrowaniu firmy urzędy skarbowy i statystyczny oraz ZUS. Przedsiębiorca musi również zadbać o podatki.
Likwidacja działalności gospodarczej nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedsiębiorca musi jednak sporządzić: wykaz składników majątku na dzień likwidacji oraz spis z natury (remanent likwidacyjny) – wyjaśnia Izabela Ukonu.
Dochód, od którego trzeba będzie zapłacić PIT, powstanie dopiero z chwilą zbycia składnika majątku objętego wykazem. I to pod warunkiem że zbycie zostanie dokonane: w wykonaniu działalności gospodarczej oraz przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik zlikwidował działalność.
Z kolei spis z natury będzie podstawą do ustalenia dochodu z działalności gospodarczej za okres, kiedy firma funkcjonowała. Podatnik nie może też zapomnieć o VAT.
– Przedsiębiorca, podlegający VAT, w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności opodatkowanej musi złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-Z – wskazuje Izabela Ukonu.
Jednocześnie – dodaje – musi sporządzić spis z natury towarów, co do których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Kwotę wynikającą ze spisu należy wykazać w ostatniej składanej deklaracji VAT. Zadeklarowana kwota zwiększy kwotę podatku należnego za dany okres rozliczeniowy. Co więcej, sprzedaż towarów objętych spisem z natury w ciągu 12 miesięcy od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej jest zwolniona z VAT – pod warunkiem rozliczenia VAT od towarów objętych tym spisem. Może się również okazać, że konieczna będzie korekta VAT odliczonego od środków trwałych objętych spisem.