Przedsiębiorcy, którzy zamykają firmę, nie wiedzą, co z robić z kasą fiskalną. Dominika Dyba, doradca podatkowy w KPMG, zwraca uwagę, że procedura zakończenia pracy w trybie fiskalnym, regulowana rozporządzeniem ministra finansów w sprawie kryteriów oraz warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, polega na odczytaniu pamięci kasy fiskalnej przy udziale pracownika urzędu skarbowego. Z czynności tej sporządzany jest protokół.

– Przepisy rozporządzenia nakładają obowiązek przechowywania pamięci fiskalnej kasy – nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy był dokonany odczyt pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy i fakt ten potwierdzają zapisy protokołu z odczytu – stwierdza Dominika Dyba.

Aby uniknąć ujmowania kasy fiskalnej w remanencie likwidacyjnym, należy ją zniszczyć (zezłomować) lub sprzedać przed datą zakończenia działalności gospodarczej

Ustawodawca nie uregulował jednak sposobu postępowania z kasą po zakończeniu jej pracy.

– Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, kasa fiskalna po zakończeniu pracy może zostać zutylizowana – podpowiada Dominika Dyba.

Przepisy podatkowe nie zabraniają również sprzedaży kasy fiskalnej, np. do serwisu na części lub też innemu podmiotowi gospodarczemu, który może dalej wykorzystywać kasę fiskalną po wymianie modułu fiskalnego.

– O dalszym losie kasy fiskalnej po zakończeniu jej pracy warto pomyśleć przed dniem likwidacji działalności gospodarczej – podpowiada nasza rozmówczyni z KPMG.

W przypadku rozwiązania spółek nieposiadających osobowości prawnej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, podatnik ma obowiązek sporządzenia spisu z natury i opodatkowania VAT towarów znajdujących się na stanie majątkowym firmy. Obowiązek ten dotyczy również kasy fiskalnej.