Od tego roku wzrosły niektóre wskaźniki zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych warunkujących posiadanie statusu zakład pracy chronionej (ZPChr), przy czym na dostosowanie się do zmian jest jeszcze czas do 30 czerwca 2012 r. Jednak uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej nie jest już tak opłacalne podatkowo ze względu na znaczne ograniczenie przywilejów w rozliczeniach z fiskusem. Od 2011 r. nie przysługują one wszystkim ZPChr.

Jarosław Ziobrowski, prawnik w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, wyjaśnia, że prowadzący zakład pracy chronionej jest zwolniony z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zakładem pracy chronionej jest pracodawca, któremu wojewoda przyznał ten status w formie decyzji administracyjnej

– Zwolnienie przysługuje tylko tym ZPChr, w których co najmniej 30 proc. pracowników stanowią osoby niewidome lub psychicznie chore albo upośledzone umysłowo ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – wyjaśnia nasz rozmówca.

Dodaje, że ze zwolnienia korzystają nieruchomości zajęte na prowadzenie zakładu.

– Ze zwolnienia wyłączone są nieruchomości lub obiekty budowlane i ich części wynajęte lub wydzierżawione innym podmiotom, nieprowadzącym zakładu pracy chronionej – podkreśla Jarosław Ziobrowski.

Zakład pracy chronionej może być także zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Będzie to jednak uzależnione od bezpośredniego związku poszczególnych czynności z prowadzeniem zakładu pracy chronionej.

– W praktyce z PCC zwolniona będzie np. transakcja zakupu gruntu, na którym zlokalizowana będzie hala produkcyjna, oraz czynność ustanowienia hipoteki, jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego – mówi ekspert WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Poza zwolnieniami z podatków ZPChr zwolniony jest także z opłat, np. opłaty za wydanie koncesji.

– Zwolnienie nie obejmuje opłaty skarbowej oraz opłat o charakterze sankcyjnym, opłaty sądowej oraz np. opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub opłat abonamentowych – wymienia Jarosław Ziobrowski.

Zwraca również uwagę, że zakład pracy chronionej jest zobowiązany do uiszczania podatku od gier, VAT oraz akcyzy, cła, podatków dochodowych, a także podatku od środków transportowych.