Nieprzekazanie druku PIT-8C podatnikowi do końca lutego nie musi wiązać się automatycznie z wymierzeniem grzywny. Jak przypomina Katarzyna Ryszard, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen, informację PIT-8C mają obowiązek sporządzić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które wypłacając określone należności, dokonują przysporzenia na rzecz osoby fizycznej, ale jednocześnie nie pełnią funkcji płatnika z tego tytułu.

Podmioty wypłacające, często nie wstawiają tego druk z niewiedzy. Dodatkowym problemem jest też nieznajomość aktualnych danych adresowych podatnika, na rzecz którego dokonane zostały określone świadczenia.

Za brak złożenia w terminie informacji podatkowej lub złożenia jej w sposób nierzetelny przewidziana jest kara grzywny, ale w praktyce do tej sytuacji trudno ją zastosować. Ponadto podmioty mogą uchylać się od wystawienia PIT-8C, ponieważ za niezłożenie do urzędu skarbowego tej informacji jest niższa sankcja niż za złożenie tej informacji, ale z błędnymi danymi. Kara grzywny dotyczy wadliwego złożenia tzw. informacji podatkowych. Druk PIT-8C za taką informację wprost nie jest jednak uznawany. W tym względzie przepisy ustawy o PIT, które nie określają wyczerpująco kręgu podmiotów obowiązanych do wystawienia PIT-8C, Ordynacji podatkowej, które definiują informacje podatkowe oraz kodeksu karnego skarbowego nie są wystarczająco precyzyjne. I na ten fakt powołują się również podmioty w sporze z fiskusem.

Przykładowo WSA w Krakowie w wyroku z 16 lutego 2007 r. (sygn. akt I Sa/Kr 1543/06, prawomocny) uchylił decyzję organów podatkowych i potwierdził, że przepisy powinny precyzyjnie określać, na kim spoczywa obowiązek sporządzenia stosownych informacji o dochodach podatników. Nie można zostawić tutaj pola na dowolność, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadami państwa prawnego.