Działalność spółki sklasyfikowana jest w PKD jako działalność mieszana z kodem 01.50Z. Przy produkcji alkoholu w gorzelni rolniczej spalany jest węgiel (miał). Podatnik nie wie, czy musi płacić akcyzę od zużywanego węgla.

Zatem węgiel spalany w gorzelni rolniczej będzie po 1 stycznia 2012 r. zwolniony z akcyzy.

Według Izby Skarbowej w Poznaniu nie musi. Artykuł 31a ust. 2 ustawy akcyzowej (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) przewiduje zwolnienia z podatku, a w tym pkt 6 i 8 ustawy zwalniają z akcyzy wyroby węglowe zużywane w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie, jak i przez zakłady energochłonne do celów opałowych.

Według definicji słownikowych prace rolnicze to działalność związana z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich. Skoro podatnik prowadzi przetwórstwo rolne, tj. produkcję alkoholu etylowego ze zbóż w gorzelni rolniczej, to wykonuje inną działalność niż działalność rolniczą uprzywilejowaną zwolnieniem z podatku (przetwórstwo rolne nie mieści się w zdefiniowanym zakresie prac rolniczych).

Jednak w myśl art. 31a ust. 10 ustawy akcyzowej przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10 proc. w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

1,28 zł na 1 gigadżul wynosi stawka akcyzy na węgiel i koks od 2 stycznia 2012 r.

Jeśli udział zakupionych wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej gospodarstwa rolnego u podatnika wynosi nie mniej niż 10 proc. w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział, to spełniony zostaje podstawowy warunek pozwalający uznać spółkę za zakład energochłonny.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 lutego 2012 r. (nr ILPP3/443-109/11-4/TW).