Jeśli podatnik otrzymał już interpretację podatkową, w szczególności niekorzystną dla siebie, to może wnioskować o kolejną, nawet jeśli pyta o ten sam stan faktyczny. W takim przypadku dyrektor izby skarbowej w imieniu ministra finansów ma obowiązek udzielić odpowiedzi. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację złożonego przez izbę rolniczą. Spytała ona, czy diety oraz zwrot kosztów otrzymywanych przez członków organów izby są zwolnione z podatku dochodowego. Minister uznał, że nie. Izba się z tym nie zgodziła i złożyła skargę do sądu.
Sąd wojewódzki uwzględnił ją. Uchylił interpretację, ale nie z powodów błędnej wykładni przepisów, tylko z przyczyn proceduralnych. Sąd uznał, że w ogóle wydanie interpretacji w tej sprawie było niedopuszczalne. Powodem według sądu było to, że izba dysponowała już niekorzystną dla siebie interpretacją co do tej samej sytuacji podatkowej. Tym samym według sądu, jeśli mamy do czynienia z tożsamością przedmiotową i podmiotową spraw, organ ma obowiązek zbadać dopuszczalność prowadzenia kolejnego postępowania.

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych

Poprzednią odpowiedź izba dostała jeszcze przed 1 lipca 2007 r., tj. w okresie, kiedy były inne zasady wydawania interpretacji (wydawali je naczelnicy urzędów skarbowych). Sąd uznał, że jeśli interpretacja nie wygasła, a stan faktyczny i prawny objęty kolejnymi wnioskami jest identyczny, to stosownie do przepisów przejściowych Ordynacji podatkowej zmiana lub uchylenie udzielonej wnioskodawcy interpretacji może odbyć się wyłącznie na podstawie i trybie przewidzianym przez stare przepisy.
Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się dyrektor izby skarbowej i złożył skargę do NSA. Wyrok sądu wojewódzkiego został uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. NSA uznał, że organ podatkowy mógł, a nawet miał obowiązek udzielić nowej interpretacji mimo wydania wcześniejszej w tym samym stanie faktycznym.
Sędzia Bogdan Lubiński podkreślił, że interpretacja podatkowa jest taką formą działania administracji, która nie ma powagi rzeczy osądzonej. Fakt, że była wydana ona wcześniej, nie ma znaczenia. Jeśli organ podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, to powinien wydać nową interpretację i odesłać do poprzedniego pisma.
Wyrok jest prawomocny.