Jeśli podatnik w ciągu 7 dni nie uzupełni braków wskazanych przez urzędnika, nie otrzyma interpretacji podatkowej - mówi Artur Gostomski, naczelnik wydziału departamentu administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów.
Podatnicy składają rocznie kilkadziesiąt tysięcy wniosków o wydanie interpretacji podatkowych. W 2011 r. było ich 35 929. Czy popełniają w nich błędy?
Niestety tak. Najczęstszymi błędami przy redagowaniu i wysyłaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-IN) są: skierowanie pisma do organu niewłaściwego w sprawie, np. do urzędu skarbowego, zamiast jednej z pięciu izb skarbowych; brak prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, bądź też w ogóle brak pełnomocnictwa; nieprecyzyjne i niejednoznaczne określenie zakresu tematycznego wniosku; brak podania podstawy prawnej, tj. wskazania przepisów mających być przedmiotem interpretacji; nieuiszczenie opłaty za wydanie interpretacji; brak podpisu wnioskodawcy; niedokładny opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zawarcie informacji stanowiących opis tylko w części przeznaczonej na stanowisko; dołączanie do wniosku dokumentów (umów, faktur itp.), które nie mogą być analizowane przez organ wydający interpretacje.