Decyzje w sprawie skreśleń podejmuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych, ale listę osób skreślonych ogłasza minister finansów w swoim dzienniku urzędowym. Ostatnio uprawnienia do wykonywania zawodu straciło 32 doradców podatkowych.

Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowy, przyznaje, że jest wiele przyczyn skreślenia z listy prowadzonej przez samorząd.

– Najczęściej jest to inicjatywa doradcy, który zajął się czymś innym i zaprzestał świadczenia usług albo przeszedł na emeryturę. Również śmierć jest podstawą skreślenia z listy doradców podatkowych – wyjaśnia nasz rozmówca.

Wreszcie skreślenie może być skutkiem postępowania dyscyplinarnego wszczętego i przeprowadzonego w związku np. z naruszeniem zasad etyki, popełnieniem przestępstwa.

32 doradców w 2011 roku straciło uprawnienia zawodowe

Sytuacje, w których rada ma obowiązek skreślić osobę z listy, określa art. 10 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213). Jednym z przypadków jest utrata prawa do wykonywania zawodu. Przepisy określają, że doradca traci swoje uprawnienia w przypadku prawomocnego orzeczenia środka karnego zakazu wykonywania zawodu lub gdy zostanie pozbawiony praw publicznych. Zostanie również skreślony z listy, gdy sąd wyda prawomocne orzeczenie o całkowitym lub o częściowym ubezwłasnowolnieniu. Prawa do wykonywania zawodu może pozbawić również sąd dyscyplinarny. Z kolei doradcy podatkowi, którzy pochodzą z innych państw UE, zostaną skreśleni z polskiej listy doradców, gdy stracą uprawnienia w swoim macierzystym kraju.

Na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych można złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Z kolei w przypadku uchylenia orzeczenia powodującego utratę prawa do wykonywania zawodu doradca zostanie ponownie wpisany na listę, gdy złoży taki wniosek oraz spełni inne wymogi (m.in. będzie korzystał z pełni praw publicznych).