Niedopełnienie obowiązku rozliczenia punktów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez czynnych doradców oznacza naruszenie zasad etyki, a w konsekwencji jest zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną. Doradcy powinni więc pamiętać, że tylko do 31 marca mogą rozliczyć się ze zdobytych w 2011 roku punktów.

Jak wyjaśnia Krajowa Izba Doradców Podatkowych, do celów dowodowych osoby podnoszące kwalifikacje muszą uzyskać dokumenty, które potwierdzają, że uczestniczyli w formach kształcenia. Chodzi w praktyce o zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów lub szkoleń, faktury itd. Na dokumentach tych musi zostać również określona forma kształcenia oraz liczba godzin, a w przypadku artykułów liczba znaków. W praktyce trzeba wpisać powyższe informacje w ewidencji w systemie mDoradca. Dodatkowo należy uwierzytelnione przez siebie kopie potwierdzeń wysłać do właściwego regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Potwierdzeń nie muszą jednak posiadać osoby, które korzystały ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez KIDP oraz jej oddziały.

– Niektórzy doradcy zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania punktów (członkowie komisji egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni tematycznie związani z podatkami) – przypomina Jerzy Dworakowski, doradca podatkowy, przewodniczący Zespołu do spraw Etyki KIDP.

Z obowiązku podnoszenia kwalifikacji wyłączone są natomiast osoby, które zawiesiły wykonywanie zawodu. Z kolei ci doradcy, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu w trakcie roku, mieli obowiązek zdobycia określonej liczby punktów. Samorząd wyjaśnia, że doradca podatkowy podejmujący wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia musi uzyskać dodatkową liczbę punktów w terminie nie późniejszym niż do końca roku następującego po roku, w którym podjęto wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia. Oznacza to, że doradca, który rozpoczął ponownie działalność w 2011 r., ma czas na zdobycie punktów do końca 2012 r.

W przypadku gdy przerwa w wykonywaniu zawodu nie trwała dłużej niż rok, nie trzeba zdobywać punktów. Jeśli jednak przerwa była dłuższa, ale nie więcej niż dwa lata, doradca ma obowiązek zdobycia 4 punktów. Z kolei osoba wracająca do czynnego wykonywania zawodu po pięciu latach musi zdobyć 24 punkty oraz dodatkowe 10 punktów przed podjęciem wykonywania zawodu.