Za brak ubezpieczenia OC doradcy podatkowemu grożą sankcje dyscyplinarne, z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu włącznie. Doradcy nie mogą więc pozwolić sobie na przerwę w ubezpieczeniu. To jednak nie koniec ich obowiązków związanych z polisą. Jak przypomina Krajowa Izba Doradców Podatkowych, członkowie izby, a więc wszyscy doradcy, muszą składać do biura izby pisemne oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Doradcy mają na to czas do końca lutego. Informację trzeba składać co rok. Dotyczy to jednak wyłącznie tych doradców, którzy nie korzystają z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie umowy generalnej zawartej przez samorząd z ubezpieczycielem. Informacje o osobach, które skorzystały z tej oferty, samorząd posiada. Nie ma więc potrzeby składania dodatkowo oświadczeń.

Doradcy, który nie złoży oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia OC, grożą sankcje dyscyplinarne

Pozostałe osoby muszą podać firmę ubezpieczyciela i numer umowy (lub polisy, jeśli jest inny niż numer umowy).

Izba zwraca uwagę, że obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy również doradców podatkowych, którzy są zatrudnieni w firmach doradczych, które wykupiły zbiorowe ubezpieczenie zawodowe.

Doradcy, który nie wypełni tego obowiązku, grożą sankcje. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa takie osoby do złożenia oświadczeń w terminie do 25 maja 2012 r. i informuje, że niezłożenie oświadczenia oznacza naruszenie par. 9 ust. 5 statutu izby. Ponadto rada skieruje sprawę do rzecznika dyscyplinarnego na podstawie art. 64 ust. 1a pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213). Przepis ten przewiduje, że doradcy mogą ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

A zatem, jeśli do końca lutego doradca nie złoży oświadczenia, to rzecznik dyscyplinarny będzie go ścigał tak, jakby w ogóle nie wykupił polisy OC. Grożą za to – poza wykluczeniem z zawodu – kary: upomnienia, nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do 3 lat.