Jacek Hryniuk, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyjaśnia, że jej wzrost wynika z konieczności urealnienia kosztów towarzyszących czynnościom niezbędnym do dokonania wpisu na listę. Samorząd dokonuje tego w formie uchwały. To wymaga stworzenia aktu prawnego i zaopiniowania go przez radcę prawnego.

Samorząd jest również ustawowo zobligowany do prowadzenia listy podmiotów w formie elektronicznej. Ekspert dodaje, że utrzymanie i obsługa takiego wykazu także wymagają środków. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm.) wpisu na listę dokonuje się na wniosek, zawierający udokumentowane dane o podmiocie, oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności oraz po uiszczeniu opłaty. Rada po zaakceptowaniu wniosku podejmuje uchwałę o wpisie podmiotu na listę, która doręczana jest Komisji Nadzoru Audytowego w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego prowadzona jest w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej www.kibr.org.pl