Spółka świadczy m.in. usługi transportu towarów na terenie kraju, stanowiące część transportu międzynarodowego. Podatnik stosuje stawkę VAT 0 proc., gdy posiada uwierzytelniony (potwierdzony) przez urząd celny dokument SAD, z którego jednoznacznie wynika wliczenie wartości usługi do podstawy opodatkowania importu towarów. Niektórzy klienci spółki nie korzystają już z papierowej wersji odpraw celnych (SAD), tylko z wersji elektronicznej. Zwracają się do spółki z wnioskiem o przyjmowanie wydruku poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) jako dokumentu stanowiącego podstawę do zastosowania 0-proc. stawki VAT dla usług transportu międzynarodowego.

Według Izby Skarbowej w Łodzi PZC jest elektronicznym zgłoszeniem celnym przyjętym i zweryfikowanym przez organ celny pod względem merytorycznym. Jest to dokument, który zastępuje zgłaszającemu poświadczoną przez organ celny papierową kartę 8 zgłoszenia dokonywanego na formularzu SAD.

Gdy podatnik na dowód świadczenia usług transportu towarów, wykonywanego w całości na terytorium kraju i stanowiącego część usługi transportu międzynarodowego towarów importowanych, ma wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), wówczas jest uprawniony do zastosowania stawki VAT w wysokości 0 proc. Dokumentami tymi są: list przewozowy stosowany w komunikacji międzynarodowej, potwierdzający przekroczenie granicy z państwem pozaunijnym w wyniku dokonanego przewozu, faktura VAT stwierdzająca wykonanie usługi transportowej oraz PZC, potwierdzający wliczenie wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania importu towarów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 stycznia 2012 r. (nr IPTPP2/443-658/11-4/JN).