Ma to znaczenie dla prawidłowego wyliczenia należności celno-podatkowych w imporcie (cła, VAT, akcyzy). Brak lub posiadanie nieważnej WIT może w przypadku kontroli oznaczać zakwestionowanie przez urzędników stosowanego kodu taryfy celnej i zakończyć się ponownym naliczeniem należności wraz z odsetkami.

Choć WIT jest ważna 6 lat od dnia wydania, to może ona stracić ważność. Jedną z przyczyn jest unifikacja klasyfikacji taryfowej w ramach UE. Upoważnione do wystawiania WIT organy mają obowiązek informowania Komisję Europejską o decyzjach w sprawie klasyfikacji taryfowej. W przypadku zaistnienia rozbieżności w nadanych w różnych krajach unijnych kodach taryfy celnej dla tego samego produktu o prawidłowości klasyfikacji rozstrzyga Komisja. Skutkiem tych działań jest wydanie rozporządzenia klasyfikacyjnego, które wchodzi w życie z dniem publikacji. Tym samym kod określony w WIT traci ważność, jest inny niż w rozporządzeniu.

Trzeba pamiętać, że polskie organy celne nie mają obowiązku informowania o tych zmianach. Decyzje kwalifikacyjne oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym UE nr L są jednak zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (zakładka Służba Celna/Informacje i Wyjaśnienia/Klasyfikacja Taryfowa).

WIT nie chroni podatnika, gdy w konsekwencji wydania rozporządzenia unijnego staje się sprzeczna z prawem

Przedsiębiorca posiadający WIT w przypadku stwierdzenia jej nieważności powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej informacji taryfowej. Może również wystąpić o jej przedłużenie o maksymalnie 6 miesięcy od daty publikacji rozporządzenia, gdy przedstawi dowody, że na podstawie wiążącej informacji zawarł już umowy kupna-sprzedaży.

Co może jednak zrobić przedsiębiorca, aby ograniczyć ryzyko dokonania przez polski organ celny niewłaściwej klasyfikacji towaru i późniejszej utraty ważności posiadanej WIT? Już na etapie składania wniosku o wydanie informacji powinien podać jak najbardziej szczegółowy opis towaru pozwalający określić jego tożsamość. Wszelkie próbki, fotografie i inne dokumenty mogą być bardzo pomocne w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji. Zgodnie z treścią unijnego rozporządzenia nr 2454/93 przedsiębiorca, składając wniosek, może też powołać się na wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej, o którą już zwrócono się w innym państwie Unii Europejskiej lub która już została wydana, o ile dotyczy towarów identycznych lub podobnych.

Wykaz wydanych w krajach UE wiążących informacji taryfowych znajduje się w bazie dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/taxation customs/dds2/taric/taric consultation.jsp?Lang=en

Iwona Krucka