Gdy podatnik nie wpłacił długu, fiskus rozpocznie egzekucję.
Podatnik, który nie wpłaca należnych podatków mimo takiego obowiązku, ma zaległość podatkową. Gdy ich nie ureguluje, fiskus może wszcząć egzekucję. Co więcej ma prawo zająć pensję nierzetelnego obywatela.

Procedura egzekucyjna

Organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz do zabezpieczania takich należności jest naczelnik urzędu skarbowego.
– Gdy podatnik zalega z zapłatą należnego podatku, istnieje ryzyko, że naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania tego podatnika dokona zajęcia jego wynagrodzenia za pracę – ostrzega Katarzyna Sala, prawnik w ECA Auxilium.

Jeśli ze względu na trudną sytuację finansową pracodawca nie dysponuje środkami pieniężnymi do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za pracę, musi on niezwłocznie zawiadomić o tym organ egzekucyjny

Organ egzekucyjny przesyła wówczas do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienie o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi.
– Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności – tłumaczy Katarzyna Sala.
Ponadto organ egzekucyjny wzywa pracodawcę do udzielenia określonych informacji dodatkowych w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia. W szczególności w razie zaistnienia przeszkód uniemożliwiających wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę, pracodawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o rodzaju tych przeszkód.

Obowiązki pracodawcy

Przy egzekucji długu podatkowego z pensji pracownika może zdarzyć się sytuacja, że pracodawca nie będzie miał środków na wypłatę wynagrodzenia. Wtedy – jak podkreśla Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy – to zajęta wierzytelność lub jej część może być ściągnięta od pracodawcy w trybie egzekucji administracyjnej. Podstawą wystawienia tytułu wykonawczego będzie w takim przypadku postanowienie. Tym samym nastąpi przymusowe ściągnięcie egzekwowanej należności zobowiązanego bezpośrednio od pracodawcy.
– Ponadto pracodawca może wówczas odpowiadać także za wyrządzone wierzycielowi szkody na podstawie przepisów kodeksu cywilnego – ostrzega Tomasz Piekielnik.
Prawo przewiduje w takim przypadku możliwość pociągnięcia dłużnika do odpowiedzialności odszkodowawczej. Należy także pamiętać, że możliwe jest także nałożenie na pracodawcę kar pieniężnych (jednorazowo kwota kary nie może przekroczyć 3,8 tys. zł). Tomasz Piekielnik ostrzega, że kara ta może być powtarzana w przypadku uchylania się od wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia egzekucyjnego.