Jeżeli na danej osobie ciąży zaległość, od której naliczane są odsetki, to podstawową możliwością ograniczenia ich wysokości jest jak najszybsza zapłata podatku.
Remigiusz Fijak, doradca podatkowy, menedżer w spółce ABC Tax, podkreśla, że jeżeli podatnik złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaci całą zaległość w ciągu 7 dni od dnia jej złożenia, wówczas od zaległości będą naliczone odsetki w wysokości 75 proc. stawki podstawowej. Obecnie wyniosą one więc 10,5 proc. Obniżone odsetki nie będą stosowane, jeżeli korekta zostanie złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej lub jeżeli korekta jest dokonywana w wyniku czynności sprawdzających.

14 proc. wynosi obecnie stawka odsetek od zaległości podatkowych

– Inną możliwością ograniczenia odsetek jest skorzystanie z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – wskazuje Remigiusz Fijak.
Ulga może zostać udzielona w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym i może mieć formę umorzenia całości lub części zaległości podatkowej i / lub odsetek za zwłokę lub rozłożenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami na raty. Odsetki są naliczane tylko do dnia złożenia podania o skorzystanie z ulgi.
Jeżeli podatnik zastosuje się do uzyskanej interpretacji indywidualnej lub ogólnej, a później się ona zmieni, to odsetki nie zostaną naliczone.