Przepisy przewidują możliwość zawieszenia wszczętego postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci zobowiązanego.
Postępowanie egzekucyjne zostaje wszczęte, gdy decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego jest wykonalna, czyli gdy organ może domagać się jej realizacji, a nie została ona wykonana dobrowolnie.
– W uzasadnionych przypadkach organ egzekucyjny wstrzyma czynności w zakresie zaległych należności podatkowych – zapewnia Małgorzata Kamińska, starszy asystent w MDDP.
Organ podatkowy zawiesza postępowanie, gdy wstrzymano wykonanie decyzji, np. w przypadku złożenia przez podatnika skargi do sądu administracyjnego. Warunkiem jest przyjęcie przez organ podatkowy zabezpieczenia zaproponowanego przez podatnika oraz złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji. Małgorzata Kamińska tłumaczy, że wstrzymanie wykonania oznacza, że zobowiązanie wynikające z takiej decyzji jest niewykonalne.
– W postępowaniu podatkowym organ podatkowy może również wstrzymać, na żądanie strony, wykonanie decyzji w związku z wniesieniem podania o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania – podpowiada nasza rozmówczyni.
Jej zdaniem zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest obligatoryjne w razie odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej. Przepisy przewidują również możliwość zawieszenia wszczętego postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci zobowiązanego, czyli podatnika, jeżeli obowiązek nie był ściśle związany z jego osobą, czy w przypadku utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego.
W uzasadnionych przypadkach postępowanie egzekucyjne może zostać też wstrzymane po wniesieniu przez podatnika zarzutów, czyli środka zaskarżenia, którym kwestionowany jest tytuł wykonawczy. Warunki umożliwiające wstrzymanie postępowania nie zostały jednak jasno określone przez ustawodawcę.