Osoby, które kupowały materiały niezbędne do budowy lub remontu, mogą występować o częściowy zwrot VAT z takich zakupów na podstawie faktur nie tylko z tego roku, ale ze wszystkich lat, począwszy od 2004 roku.
Uprawnienie do odzyskania części VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych nie przedawnia się. System rekompensat dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od 1 maja 2004 r.
Jak odzyskać część VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych / DGP
– Jest to jedyne ograniczenie czasowe zawarte w przepisach – podkreśla Tomasz Bełdyga, radca prawny, dyrektor w KPMG.
Wniosek o zwrot wydatków na cele mieszkaniowe można składać nie częściej niż raz w roku.
– Moment jego złożenia jest niezależny od tego, kiedy poniesiono wydatek. Warunkiem jest jedynie to, by wydatek nastąpił po 30 kwietnia 2004 r. – wyjaśnia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.
Brak ograniczenia czasowego na występowanie o zwrot VAT z tytułu nabycia materiałów budowlanych wynika z tego, że nie jest to ani nadpłata, ani zwrot podatku. Nie stosuje się zatem do niego terminów przedawnienia zawartych w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
– W związku z tym nie ma również podstaw do stosowania w tym zakresie przepisów regulujących wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty – wskazuje Michał Galejczuk, doradca podatkowy, partner w Polish Advisory Group.
To, że ustawodawca umożliwił osobie fizycznej, która nie jest podatnikiem VAT (a jedynie faktycznie poniosła ciężar podatku), otrzymanie zwrotu części wydatków kalkulowanej na podstawie VAT zapłaconego przez dostawcę nie czyni kwoty zwrotu nadpłatą.
Eksperci są zgodni – niezależnie od tego, że prawo do ubiegania się o zwrot podatku nie ulega przedawnieniu, nie warto zbyt długo zwlekać ze składaniem wniosków.
– Z uwagi na trudną sytuację budżetową rząd może ograniczyć prawo do rekompensat, które kosztują budżet ponad 1 mld zł rocznie – mówi Michał Galejczuk.
Tomasz Bełdyga również uważa, że w dobie kryzysu finansów publicznych rząd może dojść do wniosku, że państwa nie stać na dalsze finansowanie zwrotów i znieść tę preferencję lub przynajmniej ją ograniczyć. Takie zapowiedzi padały już podczas pierwszej fali kryzysu w 2009 roku. Ostatecznie jednak zwrot VAT utrzymano.
Uspokajamy jednak, że zmiany na pewno nie nastąpią w ciągu najbliższych miesięcy. Resort finansów poinformował nas, że obecnie nie prowadzi prac dotyczących zmian w systemie zwrotu osobom fizycznym VAT na materiały budowlane.
Andrzej Nikończyk zwraca uwagę, że w przypadku ewentualnej likwidacji systemu rekompensat ustawodawca ma obowiązek chronić prawa nabyte, w tym prawo do wystąpienia o zwrot wydatków. Powinien zatem wskazać zasady i terminy oraz okres końcowy, w którym można będzie wnioskować o zwrot za wcześniejsze okresy.