Osoba uprawniona do spadku może otrzymać zwrot części podatku zawartego w zakupionych materiałach budowlanych przez spadkodawcę, gdy posiada faktury VAT.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) spadkobierca przejmuje określone przepisami prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jednym z takich przypadków jest zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych przez nabywcę do budowy lub remontu lokalu mieszkalnego. W takiej sytuacji uprawnionym do wystąpienia o zwrot VAT w przypadku udokumentowania poniesionych wydatków na podstawie faktur VAT wystawionych dla osoby fizycznej będzie też spadkobierca.

Podatnicy, obliczając przysługujący im limit na dzień składania wniosku o zwrot VAT (VZM-1), uwzględniają cenę ostatnio ogłoszoną przed kwartałem jego złożenia

– Prawo do zwrotu części wydatków przysługuje nam nawet wtedy, gdy na fakturze widnieje nazwisko spadkodawcy – mówi Dorota Pokrop, starszy menedżer w dziale podatkowym w Ernst & Young.
Warto dodać, że prawo do uzyskania zwrotu przechodzi na uprawnionych do spadku niezależnie od tego, czy deklaracja VZM-1 (wniosek o zwrot) została złożona przez spadkodawcę, czy dopiero zrobi to spadkobierca.
- Nie stanowią natomiast podstawy do obliczenia kwoty zwrotu inne dokumenty, np. rachunki wystawione przez podatnika VAT zwolnionego podmiotowo, paragony lub kosztorysy budowy – mówi Andrzej Dmowski, partner zarządzający w Russell Bedford Poland.
Jednak nie wszystkie inwestycje dają możliwość zwrotu VAT. Wydatki, które ponieśliśmy, muszą być wydane na budowę budynku mieszkalnego lub lokalu, rozbudowę, nadbudowę lub remont. Muszą to być również wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych, których wykaz został opublikowany w formie załącznika do obwieszczenia ministra infrastruktury obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. (Dz.Urz. Ministra Infrastruktury nr 11, poz. 35).
– Osoba fizyczna nie może odliczać VAT z tytułu nabycia usługi remontowej lub budowlanej, nawet w przypadku opodatkowania jej stawką podstawową 23 proc. – dodaje Andrzej Dmowski.
Warto zaznaczyć, że interpretacja taka jest zgodna ze stanowiskiem przyjętym przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Opłaca się więc trzymać wszystkie faktury dotyczące zakupu materiałów na budowę lub remont budynku.
Przypomnijmy, że osoby, które zamierzają składać wnioski o zwrot części VAT na materiały budowlane w I kwartale 2012 r. (czyli do końca marca), będą mogły odzyskać maksymalnie: 34 044 zł – gdy zwrot dotyczy budowy i 14 590 zł – gdy zwrot dotyczy remontu.