Każda osoba będzie mieć swoje konto podatkowe. Deklaracje zostaną uproszczone. Urzędnicy będą wstępnie rozliczać pracowników z podatku dochodowego - mówi Maciej Młodzikowski, dyrektor departamentu administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów.
Administracja skarbowa od kilku lat stawia na rozwój. Co z tego mają podatnicy?
W obszarze rozwoju administracji podatkowej dla podatnika Ministerstwo Finansów realizuje projekty: e-Podatki, e-Deklaracje 2 i e-Rejestracja. Wymienione projekty stanowią element kompleksowego przedsięwzięcia o nazwie „Program e-Podatki”, którego celem jest zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych przypisanych resortowi finansów.
Program to odpowiedź na postulaty obywateli dotyczące likwidacji barier administracyjnych. Zmiany wprowadzane są stopniowo, a pierwsze korzyści już są odczuwalne dla podatników.
O jakich zmianach mówimy?
Najważniejszą zmianą, jaką wprowadzi realizacja Programu, jest konto podatnika, czyli udostępnienie podatnikowi możliwości wglądu w jego rozliczenia i prowadzone sprawy. Chcemy, by administracja podatkowa działała jak bank internetowy. Uruchomiona zostanie usługa elektronicznego dostępu do indywidualnych danych podatkowych. To, że chcemy obsługiwać podatnika jak bank internetowy oznacza, że odejdziemy od właściwości miejscowej. Każdy podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy podatkowe w każdym urzędzie.
Jakie korzyści podatnicy odczują z programu e-Rejestracja?
Zasadnicze zmiany, jakie nastąpią w związku z realizacją projektu e-Rejestracja, będą powodowały, że rejestracja podmiotów ewidencjonowanych w rejestrach publicznych będzie dokonywana automatycznie, z urzędu. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności ani nie są podatnikami VAT, są identyfikowane w kontaktach z administracją podatkową za pomocą numeru PESEL.
Kolejny projekt realizowany w ramach Programu e-Podatki, tj. e-Deklaracje 2 już dostarcza usługi. Jakie?
W ramach projektu zostały przygotowane rozwiązania umożliwiające komunikowanie się ze skarbówką przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu weryfikowanego na podstawie danych autoryzujących. Wdrożone rozwiązanie umożliwiło masowe przesyłanie podatkowych zeznań rocznych przez internet. W 2009 r. było ich 76 tys., w 2010 r. 360 tys., a w 2011 r. już ponad milion.
Co nowego planowane jest w tym zakresie?
Zmiany, jakie nastąpią w związku z realizacją projektu, będą polegały m.in. na uproszczeniu deklaracji podatkowych i przygotowywaniu przez administrację podatkową dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej deklaracji wstępnie wypełnionych, zawierających dane przekazane administracji przez płatników. Zgromadzone dane będą udostępniane przez internet właścicielowi konta - podatnikowi. Udostępnianie danych nastąpi przez portal podatkowy. Doprowadzi to do ułatwienia wykonywania przez podatników ich obowiązków oraz zmniejszy liczbę błędów w przekazywanych dokumentach, a tym samym obniży koszty składania zeznań rocznych. Zmniejszeniu ulegnie też liczba formularzy składanych przez podatników. Uruchomiona zostanie usługa elektronicznego dostępu do indywidualnych kont podatkowych, nastąpi automatyzacja wymiany informacji z innymi administracjami (np. w zakresie potwierdzania danych, którymi dysponuje administracja podatkowa), uproszczeniu ulegną zasady informowania organizacji pożytku publicznego o przekazywanych im kwotach 1 proc. podatku.
Czy przedmiotem Projektu e-Podatki jest usprawnienie administracji podatkowej w obszarze wewnętrznym przez utworzenie scentralizowanego systemu poboru i dystrybucji podatków?
Tak. Po wdrożeniu projektu wiedza odnośnie do danych podmiotów będzie gromadzona w elektronicznej teczce podatnika, obejmującej wszystkie dane podatkowe, finansowe, operacyjne i marketingowe. Jestem przekonany, że te propozycje i wdrażane rozwiązania w sposób zasadniczy poprawią jakość i system dotychczasowej pracy aparatu skarbowego, zarówno z punktu widzenia odbiorców zewnętrznych, jak i naszych pracowników.