Wydatki związane z przeprowadzeniem audytu mogą zostać zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów.
Efektem audytu podatkowego jest rekomendacja, która może wskazywać obszary ryzyka ewentualnego sporu podatnika z organami podatkowymi lub możliwej optymalizacji podatkowej. Nawet gdy z przeprowadzonego audytu podatkowego będzie wynikać, że należy zapłacić podatek w wysokości wyższej niż zadeklarowana, dokonanie dobrowolnej korekty deklaracji będzie dla podatnika korzystne, gdyż umożliwi mu skorzystanie z niższej stawki odsetek za zwłokę.
Z kolei wydatki związane z przeprowadzeniem takiego audytu mogą zostać zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów, potrącalnych w dacie ich poniesienia – mówi Michał Mrozik, ekspert podatkowy w KPMG.
Jednak czy firma, w której jest przeprowadzany audyt podatkowy, może zaliczyć do kosztów tylko te wydatki, które są określone w umowie z audytorem, czy również inne wydatki, które wynikną w trakcie audytu, a wcześniej nie zostały określone w umowie głównej, np. noclegi, wyżywienie audytorów, wyjazdy?
Według Michała Mrozika zwracane wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych firmy bez konieczności zawierania dodatkowego aneksu do umowy. Zakładając, że podstawą prawną audytu jest umowa-zlecenie między podatnikiem a audytorem, to należy mieć na uwadze również przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi zleceniodawca ma obowiązek zwrotu zleceniobiorcy wydatków, które ten poczynił w związku z realizacją zlecenia.
– Zawarcie dodatkowego aneksu do wiążącej strony umowy nie jest więc konieczne o zaliczenia zwracanych wydatków do kosztów, o ile wydatek został rzeczywiście poniesiony, jest należycie udokumentowany i nie stanowi kosztu nieuznawanego za koszty uzyskania przychodów (np. koszt reprezentacji) – podkreśla Michał Mrozik.
Aneks do umowy jest jednak wskazany w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnego sporu z organami podatkowymi, tak aby urząd przy ewentualnej kontroli nie próbował zakwestionować ujęcia tych wydatków w kosztach firmy.