Czynny podatnik podatku od towarów i usług wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, od którego przy nabyciu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obecnie podatnik przekazuje auto na cele prywatne. Czy nieodpłatne przekazanie samochodu na cele prywatne podatnika stanowi dostawę, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Według Ministerstwa Finansów przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
● przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,