Takie rozwiązanie jest możliwe w przypadku spełnienia przez podatnika warunków, o których mowa w ust. 6 art. 87 ustawy o VAT.

Według resortu finansów przepisy VAT przewidują jeszcze termin 180-dniowy, który dotyczy zwrotu kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności opodatkowanych poza terytorium kraju, które dają prawo do odliczenia podatku. Zwrot ten może być skrócony do 60 dni na wniosek podatnika, jeżeli złoży on w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.

Każde skrócenie terminu zwrotu różnicy podatku powoduje negatywne skutki budżetowe w roku wprowadzenia zmian, z tym że jeżeli zmiany te wprowadzane są w połowie drugiego półrocza, skutki te mogą rozłożyć się na dwa lata.

W przypadku skrócenia terminu ze 180 do 60 dni szacuje się, że zmiana ta spowodowałaby przesunięcie realizowanych dochodów budżetu państwa z tytułu VAT i jednorazowy ubytek dochodów w wysokości ok. 200 mln zł.

Podstawa prawna

Art. 87 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).