Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej realizuje projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa na lata 2007 – 2013 na zakup nowoczesnego, koherentnego optycznego tomografu do wykonywania badań okulistycznych. Podatniczka nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zakupione w związku z tym projektem towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Według łódzkiej izby skarbowej w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem, a podatniczka nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Zatem podatniczka nie ma prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanym projektem w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa. Tym samym z tego tytułu nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku.

Warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, jeśli towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi VAT

W zakresie tego projektu nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.), obowiązującego od 6 kwietnia 2011 r.

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych z odpowiednich źródeł, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r.

Ponieważ podatniczka nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 rozporządzenia.

Nie będzie miała więc możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa na lata 2007 – 2013, gdyż poniesione wydatki nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT, a ponadto nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 listopada 2011 r. (nr IPTPP1/443-678/11-2/IG).