Firmy leasingowe mają nadzieję na odzyskania zapłaconego VAT od ubezpieczenia przy umowie leasingu. Związane jest to z pytaniem prejudycjalnym skierowanym 7 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I FSK 460/10) przez Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli wyrok unijnego trybunału okaże się korzystny, przedsiębiorcy mogą otrzymać zwrot podatku.

Jak pokazuje praktyka rozpatrywania spraw przed trybunałem, wyrok taki może zapaść w przyszłym roku. Dla odzyskania podatku istotne jest, aby o nadpłatę wystąpić przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dla niektórych firm oznacza, to że odpowiednie wnioski muszą złożyć do końca grudnia tego roku.

VAT od ubezpieczenia

NSA spytał unijny sąd, czy na tle regulacji wspólnotowych w zakresie VAT usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz usługę leasingu należy traktować jako usługi odrębne, czy jako jedną kompleksową usługę leasingu.

Dotychczas część firm leasingowych nabywała, a następnie odprzedawała leasingobiorcom (nabyte od zakładu ubezpieczeń) usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Usługi leasingu opodatkowane były stawką właściwą dla przedmiotu leasingu (podstawową), natomiast usługi ubezpieczenia były traktowane jako zwolnione. Według podatników zwolnienie usług ubezpieczenia z VAT wynika zarówno z przepisów polskiej ustawy o VAT, jak i dyrektywy unijnej. Organy podatkowe nie zgadzają się z tym.

Jednak NSA 8 listopada 200 r. (sygn. akt I FPS 3/10) wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów, niekorzystną dla podatników, w której orzekł, że do podstawy opodatkowania usług leasingu należy włączyć również koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Organy zyskały więc podstawę do egzekwowania spornego podatku.

Projekt nowelizacji dyrektywy VAT zaproponowany przez Komisję UE z 28 listopada 2007 r. przewiduje, że jeżeli transakcja złożona zawiera w sobie określony osobno element ubezpieczenia, to jest on traktowany jako oddzielna usługa zwolniona z podatku

Tegoroczna decyzja NSA o wystosowaniu pytania prejudycjalnego pokazuje, że możliwa jest zmiana dotychczasowego podejścia sądów, a w konsekwencji organów podatkowych.

Według Marcina Chomiuka, partnera w dziale prawnopodatkowym PwC, po ewentualnym korzystnym wyroku trybunału, podatnicy mają szansę odzyskać nadpłacony VAT.