Piotr Ligorowski, starszy konsultant w ECA Seredyński i Partnerzy wyjaśnia, że w konsekwencji zlikwidowania publikacji w Monitorze Polskim B dokonano zmian m.in. w art. 64 ust. 1 i 4 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). W ich wyniku skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych będą podlegać jedynie publikacji w krajowym rejestrze sądowym (KRS). Podobnie będzie w przypadku rocznych połączonych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy, które podlegają publikacji w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

Ekspert zwraca uwagę, że rozszerzony został za to art. 69 ustawy o rachunkowości, w którym dodano ustępy od 1c do 1f dotyczące obowiązku publikacji we właściwym rejestrze sądowym skonsolidowanych sprawozdań finansowych instytucji kredytowych i finansowych, które mają siedzibę poza Polską. W przypadku jednostkowych sprawozdań oddziałów instytucji finansowych nie będą one musiały być składane w KRS, jeżeli mają siedzibę w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

– Jednak jeżeli podlegają one obowiązkowemu badaniu, będą musiały zgodnie ze zmienionym art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, publikować sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – wyjaśnia Piotr Ligorowski.

Nasz rozmówca dodaje również, że w przypadku oddziałów instytucji finansowej lub kredytowej, które mają siedzibę poza państwami EOG i nie sporządzają sprawozdań wg MSR obowiązek składania sprawozdania w KRS pozostał. Wyjątkiem będzie sytuacja gdy w państwie siedziby instytucji kredytowej lub finansowej spełniony jest warunek wzajemności w odniesieniu do instytucji kredytowych lub finansowych mających siedzibę w państwie EOG.