Anna Prigan z zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy, wyjaśnia, że naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych przez osoby wykorzystujące środki unijne otrzymane na realizację projektu może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadkach wymienionych w art. 17 znowelizowanej ustawy, a także gdy naruszenie miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. O rozstrzygnięcie takiego problemu zwrócili się do nas czytelnicy.

Ekspert stwierdza, że korekty finansowe za naruszenie przez beneficjentów przepisów o zamówieniach publicznych są wymierzane zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, znajdującymi odzwierciedlenie w wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wytycznych dotyczących wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

– Katalog przypadków, w których dojdzie do nałożenia korekty finansowej, jest jednak szerszy niż katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych związanych z uchybieniem procedurom zamówieniowym – zwraca uwagę ekspert. Przykładowo do korekty finansowej może dojść w razie niezawiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty czy też w przypadku błędów w ogłoszeniu. W efekcie – według Anny Prigan – nałożenie korekty finansowej w związku z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych nie zawsze będzie równoznaczne z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.