Gmina nie może zapewnić dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły. Rodzice dowożą je indywidualnie, samochodem prywatnym na podstawie zawartej z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) umowy.
Za te usługi otrzymują zwrot kosztów w wysokości określonej w umowie. Czy kwota zwrotu jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?
Według Ministerstwa Finansów sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Obowiązkiem gminy jest m.in. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły lub zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
Z kolei przepisy ustawy o PIT przewidują, że zwolnieniem z podatku objęty jest m.in. zwrot kosztów transportu dziecka samochodem prywatnym rodziców. Nie w każdej bowiem sytuacji gmina może zapewnić dzieciom niepełnosprawnym, na których ciąży obowiązek szkolny, dowóz do najbliższej szkoły (ośrodka) bezpłatnym transportem oraz nie zawsze – z uwagi na stopień niepełnosprawności dziecka – możliwe jest dowożenie dziecka przez rodziców środkami transportu publicznego. Dlatego też – jak podkreśla MF – świadczenia udzielane przez gminę w formie zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, dokonywane stosownie do postanowień ustawy o systemie oświaty, korzystają ze zwolnienia z podatku. W związku z tym – jak dodaje MF – na gminie nie ciążą obowiązki płatnika.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).