Od charakteru wypłacanego ekwiwalentu będą zależały obowiązki podatkowe osoby go otrzymującej. W wielu sytuacjach ekwiwalenty będą zwolnione z zapłaty podatku dochodowego.

Czy do każdego zlecenia stosuje się 18-proc. ryczałt

Podatnik (dom kultury) zatrudnia na umowę-zlecenie członków miejskiej orkiestry dętej. Kwota należności wypłacona członkowi orkiestry jest iloczynem ekwiwalentów za liczbę prób w ciągu miesiąca. Instruktorzy wynagradzani są za liczbę przepracowanych godzin pomnożoną przez stawkę godzinową. Czy od takiej umowy należy pobrać PIT w formie 18-proc. ryczałtu?

Czy zwrot za okulary jest zwolniony z PIT

Na podstawie obowiązującego regulaminu pracy urząd zapewnia pracownikowi okulary korygujące wzrok. Pracownicy kupują okulary, które wykorzystują do pracy przy monitorze ekranowym. Zakup udokumentowany jest fakturą VAT. Urząd wypłaca zryczałtowaną kwotę 100 zł, odpowiednią dla tego zakupu, a w przypadku konieczności wymiany szkieł – ryczałt za okulary wynosi 70 zł. Czy wypłata takiego ekwiwalentu jest zwolniona z podatku dochodowego?

Czy zapłata za pracę w kontyngencie nie podlega PIT

Dowództwo zatrudnia pracowników, których kieruje do wykonywania pracy poza granicami państwa – do polskich kontyngentów wojskowych. Pracownicy zatrudnieni w Polsce i skierowani do wykonywania pracy poza granicami państwa w polskich kontyngentach wojskowych otrzymują wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów oraz dodatek zagraniczny i dodatek wojenny. Czy te wypłaty będą zwolnione z podatku?

Czy zwrot kwot za odzież jest opodatkowany

Kierownik ośrodka wyodrębnił stanowiska pracy, na których dopuszcza się używania odzieży własnej i obuwia roboczego. Są to stanowiska pracowników socjalnych pracujących w terenie. Ośrodek wypłaca pracownikom socjalnym ekwiwalent pieniężny (za używanie własnej odzieży) w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Czy wypłacone kwoty trzeba opodatkować?

Czy uwzględnić koszty przy wypłacie dla sędziego

Sędziowie sportowi nie są pracownikami podatnika (federacji) i nie mają żadnych umów cywilnoprawnych na prowadzenie zawodów (sędziowanie). Sędziowie delegowani są na zawody sportowe przez odpowiednie organy związków sportowych. Podatnik wypłaca i rozlicza wynagrodzenia sędziów jako ekwiwalent zwany również ryczałtem sędziowskim. Czy przy rozliczaniu delegacji można uwzględnić 20-proc. koszty, choć najczęściej kwota z rachunku nie przekracza 200 zł?

Czy sądowe odszkodowanie trzeba rozliczyć

Były pracownik wystąpił do sądu z żądaniem zasądzenia na jego rzecz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za lata poprzedzające rozwiązanie umowy o pracę oraz zasądzenie premii uznaniowej. W toku procesu strony doszły do porozumienia, że w miejsce objętych pozwem żądań pracownik otrzyma określoną kwotę odszkodowania płatną w dwóch ratach, i zawarły ugodę, która została wciągnięta do protokołu sądowego. Czy zasądzone odszkodowanie byłemu pracownikowi podlega opodatkowaniu?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy przed fiskusem trzeba wykazać otrzymany każdy zwrot wydatków.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.