W przypadku przywozu na terytorium Polski towarów z terytorium państwa trzeciego, do których stosowana jest procedura dopuszczenia do obrotu, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego. Jest to w praktyce data przyjęcia zgłoszenia celnego przez organy celne. Iwona Kaczanowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe, wyjaśnia, że co do zasady VAT z tytułu importu towarów powinien zostać obliczony i wykazany w zgłoszeniu celnym (za pośrednictwem systemu ICS albo w formie papierowej na formularzu SAD).

– Podatnik powinien dysponować dokumentami pozwalającymi na prawidłowe określenie podstawy opodatkowania VAT, która obejmuje wartość celną, koszty dodatkowe (prowizje, opakowania, transport, ubezpieczenie poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium Polski, jeśli nie uwzględniono ich w wartości celnej), cło oraz akcyzę, jeśli jest należna – wylicza Iwona Kaczanowska.

Nasza rozmówczyni przypomina, że od 1 grudnia 2008 r. istnieje możliwość rozliczenia należnego VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej. To rozwiązanie dotyczy jedynie towarów importowanych w ramach procedury uproszczonej (uproszczonego zgłoszenia celnego lub wpisu towarów do rejestru). Import towarów odbywa się wówczas na podstawie zgłoszenia uproszczonego, dokumentu handlowego lub urzędowego wpisu do ewidencji.

– Podatnik powinien pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku w deklaracji VAT – podpowiada Iwona Kaczanowska.

Jednocześnie dodaje, że możliwość rozliczania podatku w formie bezgotówkowej w ramach deklaracji dotyczy jedynie podatników, którzy nie zalegają we wpłatach składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków oraz są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

– Od 1 kwietnia 2011 r. zniesiono obowiązek złożenia zabezpieczenia kwoty podatku jako warunku rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej – stwierdza Iwona Kaczanowska.

W ciągu 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatnik musi przedstawić organom celnym dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów. W przeciwnym razie utraci prawo do rozliczania VAT przez deklaracje.

Przepisy nie wskazują, jakiego rodzaju dokumenty są wymagane. Przykładowo, dokumentem takim może być deklaracja VAT, w której rozliczono podatek z tytułu importu.