Przedsiębiorca może wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie oświadczenia.
Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium innego państwa członkowskiego.
Pomimo jednak spełnienia przesłanek określonych w art. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) istnieje kilka grup wyłączeń, kiedy nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).