Podatnik, który zapłacił za stwierdzenie nieważności małżeństwa, nie odliczy tej kwoty w zeznaniu za 2011 rok.

W związku z prowadzonym w sądzie metropolitalnym postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności zawarcia ślubu kościelnego podatnik wpłacił 2,2, tys. zł na konto sądu tytułem: „sprawa 28 darowizna na cele kultu religijnego”. Podatnik zamierza tę kwotę uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT za 2011 rok.

Według Izby Skarbowej w Warszawie odliczenie tej kwoty od dochodu jest niedopuszczalne. Przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przewidują, że podatnik może odliczyć od dochodu m.in. darowizny przekazane na cele kultu religijnego, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z odliczenia darowizn m.in. na cele kultu religijnego jest to, aby wysokość darowizny pieniężnej udokumentowana była dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, z zaznaczeniem wskazanego celu darowizny. Darowizny na cele kultu religijnego to środki przeznaczone m.in. na: budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych. Adresatami tych darowizn są w szczególności: kościoły, związki religijne i kościelne osoby prawne (zakon, parafie itp.).

W omawianym przypadku darowizna zostanie przekazana na rzecz sądu metropolitalnego w związku z procesem o stwierdzenie nieważności zawarcia ślubu kościelnego przez podatnika. Ta darowizna ma identyczny charakter jak w przypadku darowizn składanych np. w związku ze ślubem, chrztem, pogrzebem czy innymi posługami duszpasterskimi Kościoła.

Przez pojęcie „darowizna” należy rozumieć umowę, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Bezpłatność świadczenia oznacza, że nie może ono mieć odpowiednika w świadczeniu drugiej strony umowy. Tak więc świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu w zamian za dokonaną darowiznę ani w chwili jej dokonywania ani też w przyszłości.

W związku z tym wpłata dokonana przez podatnika nie może być traktowana jako darowizna ze względu na niespełnioną przesłankę nieekwiwalentności.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 września 2011 r. (nr IPPB4/415-551/11-4/JS).