Zaliczki na podatek dochodowy od otrzymanych napiwków przez pracownika kasyna powinien pobrać pracodawca.

WSA w Gdańsku orzekł, że kasyno ma obowiązek prowadzenia rejestru napiwków. Co więcej, jeśli zamieniało otrzymane przez pracowników żetony do gry na gotówkę, to należało je traktować jak napiwki oraz pobrać zaliczki na PIT.

Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku. Jeśli podatnik uzyskuje dochody z kilku źródeł, należy opodatkować sumę dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Zgodnie z kolei z art. 12 ust.1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń częściowo odpłatnych.

Zdaniem sądu przychód z napiwków należy bowiem zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy napiwki były traktowane przez pracodawcę jako przychody, z których faktycznie korzystał. Decydujące znaczenie ma natomiast system rozdziału napiwków i powiązania z wykonywaniem pracy przez otrzymujących napiwki pracowników kasyna. Z akt sprawy wynikało, że na kasynie ciążył obowiązek pobrania zaliczek na PIT. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Gd 651/11.